WFIS-BASE

Browse Collections

(Od)nowa – znowu – na nowo. Rekapitulacja [Book] [1]  Acta Albaruthenica, Rossica, Polonica [Book] [1]  Agora czy Hyde Park. Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych [Book] [1]  Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne [Book] [2]  Człowiek w kontekstach kulturowych i historycznych [Book] [1]  Człowiek w środowisku pracy [Book] [1]  Człowiek wobec universum. Księga jubileuszowa z okazji 75. rocznicy urodzin Pana Profesora Mariana Filipiaka [Book] [1]  Człowiek wobec universum. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin Pana Profesora Mariana Filipiaka [Book] [1]  Demokratyczne ścieżki edukacji [Book] [1]  Dialog kultur w edukacji [Book] [1]  Dobro wspólne. [Book] [1]  Doświadczenie a intersubiektywność (Monografia pokonferencyjna) [Book] [1]  E-gospodarka, e-społeczeństwo : w Europie Środkowej i Wschodniej [Book] [1]  Edukacja jako całożyciowe doświadczenie, [Book] [1]  Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości [Book] [1]  Encyklopedia Filozofii Polskiej, t. I [Book] [4]  Encyklopedia Filozofii Polskiej, t.II [Book] [2]  Etyka solidarności. W 10 rocznicę śmierci Józefa Tischnera [Book] [1]  Explanation, Prediction, and Confirmation. New Trends and Old Ones Reconsidered [Book] [1]  Filozofia pochylona nad człowiekiem [Book] [1]  Filozofia polityki współcześnie [Book] [2]  Filozofia przyrody dziś. Philosophy of Nature Today [Book] [1]  Filozofia przyrody współcześnie [Book] [2]  Filozofia XVII wieku. Twórcy, problemy, kontynuacje [Book] [1]  Filozofia: ogląd, namysł, krytyka? [Book] [1]  Foucault, Delezue, Derrida [Book] [1]  Geertz a hybrydowa wersja antropologii interpretatywnej [Book] [1]  Godzenie życia zawodowego i rodzinnego w Polsce [Book] [1]  Homo kreator czy Homo ludens? Twórcy – internauci – podróżnicy [Book] [1]  Idea transcendentalizmu. Od Kanta do Wittgensteina [Book] [1]  Inkluze versus exkluze – dilema socjálni patologie [Book] [1]  Inspiracje i kontynuacje problemów filozofii XVII wieku [Book] [1]  Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności [Book] [1]  Jedna nauka wiele historii : dzieje subdyscyplin socjologicznych w Polsce [Book] [1]  Jedna nauka wiele historii : dzieje subdyscyplin socjologicznych w Polsce. [Book] [1]  Komunikowanie się Polaków w okresie II wojny światowej [Book] [1]  Kontrowersje dyskursywne. Między wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną. [Book] [1]  Kościół w obliczu totalitaryzmów. Zbiór studiów dla uczczenia XXV rocznicy męczeńskiej śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki. Toruń 16-17 X 2009 r. [Book] [1]  Kulturowe zróżnicowanie narodowych, regionalnych i organizacyjnych tożsamości [Book] [1]  Lekarz – historia i wyzwania zawodu [Book] [1]  Libertarianizm. Teoria, praktyka, interpretacje [Book] [1]  Malý lexikón predškolskej a elementárnej pedagogiky [Book] [1]  Materia sztuki [Book] [1]  Materiały konferencji: Filozofia wobec XXI wieku [Book] [1]  Między socjologią a religioznawstwem : w teorii Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej [Book] [1]  Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia. [Book] [1]  Natura ludzka w filozofii nowozytnej i współczesnej [Book] [1]  Nauczanie demografii w szkołach wyższych: praca zbiorowa [Book] [1]  Nauka w filozofii. Oblicza obecności [Book] [1]  Naukowa koncepcja świata. Koło Wiedeńskie [Naukowa koncepcja świata] [Book] [1]  Nie tylko internet [Book] [1]  Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Lubelszczyzny [Book] [3]  Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji [Book] [1]  Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej [Book] [2]  Philosophy of the Information Society [Book] [1]  Pomoc i opieka w starości [Book] [1]  Poznańskie forum kognitywistyczne [Book] [1]  PR w PR, czyli dwadzieścia lat polskiej branży public relations [Book] [1]  Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie. T II [Book] [1]  Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego [Book] [1]  Przemiany miast polskich po 1989 roku [Book] [1]  Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej [Book] [1]  Przyszłość Witkacego [Book] [1]  Psychologiczne i społeczne dylematy młodzieży XXI w. [Book] [1]  Reklama w społeczeństwie informacyjnym [Book] [1]  Rezonujący rozum nauki a rozumność intuicji [Book] [1]  Rodzina i praca- między tradycją a współczesnością [Book] [1]  Rozwój integralny dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Środowisko i programy wspomagające [Book] [1]  Rozwój integralny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w aspekcie kulturowym i religijnym [Book] [1]  Rynek pracy w województwie lubelskim w latach 2007-2010. Analizy statystyczne [Book] [1]  Small Lexicon of the Early School Teacher (Petit lexique de pédagogie préscolaire et primaire) [Book] [1]  Social Actors and Social Environments in Transition [Book] [1]  Socialne posolstvo Jana Pavla II. pre dnešny svet. Integracia marginalizowanych skupin do spoločnosti [Book] [1]  Sociální pedagogika ve střední Evropě – současný stav a perspektivy [Book] [1]  Socjologia i antropologia medycyny w działaniu [Book] [2]  Socjologia medycyny w multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę [Book] [1]  Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie, analizy. [Book] [1]  Socjologia z medycyną : w kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej [Book] [2]  Socjologia z medycyną : w kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej. [Book] [1]  Społeczeństwo informacyjne, uwarunkowania społeczne i kulturowe [Book] [1]  Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie [Book] [4]  Społeczne światy wartości : księga pamiątkowa z okazji 70. Jubileuszu prof. dr hab. Józefa Styka. [Book] [1]  Społeczne światy wartości. Księga pamiątkowa z okazji 70. Jubileuszu Prof. dr. hab. Józefa Styka [Book] [2]  Spór o istnienie świata. W 40 rocznicę śmierci Romana Ingardena [Book] [1]  Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T.10: Przestrzeń antropogeniczna miasta Lublina. Waloryzacja, wytwarzanie, użytkowanie [Book] [1]  Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T.6: Endogeniczne czynniki rozwoju obszarów wiejskich [Book] [1]  Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T.7: Socjologiczne diagnozy współczesnych przemian społecznych. Studia wybranych tendencji [Book] [1]  Studia nad filozofią Nicolaia Hartmanna z bibliografią polskich przekładów i opracowań po roku 1945 [Book] [1]  Studia Systematica [Book] [1]  Studia systematica 2. Substancja [Book] [1]  Świadomość, świat, wartości. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu w 90. rocznicę urodzin [Book] [1]  Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej [Book] [1]  Symbol w kulturze rosyjskiej [Book] [1]  Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w religiach monoteistycznych [Book] [1]  Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy [Book] [1]  Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, t. I [Book] [1]  Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, t. II [Book] [1]  Tęsknota w kulturze [Book] [1]  The Backbone of the Straw Man: Popper's Critique of the Vienna Circle's Inductivis [The Backbone of the Straw Man] [Book] [1]  Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov [Book] [2]

Displaying 1 - 100 of 119


1 - 100  |  101 - 119
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 17 | DB execution: 0.05007 secs | Script execution: 0.08558 secs