Publikacje

Książki:

Pojęciowa treść percepcji w filozofii nowożytnej, wyd. UMCS, Lublin 2016.

Perspektywy filozofii Istnienia: Hegel – Heidegger, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.

Artykuły:

Podmiotowość, uprzedmiotowienie, alienacja, (w:) Studia nad ideą podmiotowości człowieka, (red. Z. J. Czarnecki), Lublin 1999.

Zagadnienie relacji: Byt – Istnienie w Heglowskiej „Nauce logiki” na tle metafizycznej tradycji, (w:) Rekonesanse filozoficzne. Człowiek, wartości, historia, (red. H. Jakuszko, S. Jedynak, A. Zachariasz, J. Zdybel), Lublin 1999.

Status Rozumu wobec Istnienia, (w:) Dylematy racjonalności. Między rozumem teoretycznym a praktycznym, (red. Z. J. Czarnecki), Lublin 2001.

Problem różnicy ontologicznej w późnej filozofii Martina Heideggera, (w:) Idee i ludzie demokracji, „Colloquia Communia”, (red. J. Mizińska), 1/74, Toruń 2003.

Problemy z pojęciem Istnienia w filozofii transcendentalnej I. Kanta, (w:) „Principia” t. XLIII-XLIV (2005/2006), wyd. UJ, Kraków 2006.

Wolność i własność jako kategorie podmiotowości człowieka w filozofii libertarianizmu, (w:) Uwarunkowania przedsiębiorczości. Aspekty ekonomiczne i antropologiczno – społeczne, (red. K. Jaremczuk), Tarnobrzeg 2006.

Krytyka czystego rozumu a problem możliwości metafizyki, (w:) Racjonalność teoretyczna i praktyczna, (red. H. Jakuszko), „Annales UMCS”, vol. XXX, Sect. I, Lublin 2007.

Percepcja i jej przedmiot a problem metafizyki. Zarys zagadnienia, (w:) „Edukacja Filozoficzna” vol. 47/2009, wyd. UW, Warszawa 2009.

Kantowska metafizyka percepcji, (w:) „Analiza i Egzystencja” nr 9/2009, wyd. USZ, Szczecin 2009.

Doświadczenie a realizm w filozofii percepcji Hegla, (w:) „Principia” t. LI-LII/2009, wyd. UJ, Kraków 2009.

Kategoria self-ownership a problem podmiotowości w libertarianizmie, (w:) Libertarianizm. Teoria, praktyka, interpretacje, (red. W. Gogłoza, W. Bulira), wyd. UMCS, Lublin 2010.

Percepcja jako synteza a problem przedmiotu (w:) Percepcja. Między estetyką a epistemologią, (red. R. Konik, R. Leszczyński), wyd. Bibliotheca SPW, Wrocław 2010.

Podmiotowość wobec metafizycznych ram pola percepcji (w:)  Współczesne refleksje wokół kartezjańskiej wizji podmiotu, (red. A. Pobojewska), wyd. AHE, Łódź 2011.

Hegel a współczesna filozofia libertarianizmu, (w:) „Słupskie Studia Filozoficzne”, nr 10/2011, wyd. AP, Słupsk 2011.

Otwartość, dwuznaczność, autentyczność. Casus Heideggera, (w:) „Ruch Filozoficzny”, t. LXVIII, nr 2/2011, wyd. UMK, Toruń 2011.

Tezy o Marksie. Z punktu widzenia libertarianizmu (w:) „Edukacja Filozoficzna”, vol. 52/2011, wyd. UW, Warszawa 2011.

Aktualność hipotetycznego realizmu J. Locke’a w filozofii percepcji, (w:) Filozofia XVII wieku. Twórcy, problemy, kontynuacje, (red. J. Żelazna), wyd. UMK, Toruń 2011.

Locke’owskie pojmowanie przestrzeni a treść percepcji, (w:) „Analiza i Egzystencja” nr 17/2012, wyd. USZ, Szczecin 2012.

Libertariańska koncepcja „self-ownership” wobec zagadnienia dopuszczalności stosowania przymusu, (w:) Oblicza wolności. Od klasycznego liberalizmu do libertarianizmu, (red. T. Słupik, St. Górka, G. Szewczyk), wyd. UŚ, Katowice 2012.

Teoria danych zmysłowych A. J. Ayera i jej aporie, (w:) „Studia Philosophica Wratislaviensia”, vol. VIII, 3/2013, Wrocław 2013.

Transcendentalizm Kanta a problem konceptualizmu we współczesnej filozofii percepcji, (w:) „Kultura i Wartości”, nr 15/2015, wyd. UMCS Lublin 2015.