Publikacje

Książki:

Pojęciowa treść percepcji w filozofii nowożytnej, wyd. UMCS, Lublin 2016.

Perspektywy filozofii Istnienia: Hegel – Heidegger, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.

Artykuły:

Pojęciowa treść percepcji a realizm epistemologiczny. Zarys problemu, (w:) „Studia Philosophica Wratislaviensia” Tom 15 Nr 1 (2020).

Sensationism and the Problem of Perceptual Content. The Case of Condillac, (w:) “Studia z Historii Filozofii”, Vol 10, No 4 (2019).

Treść, pojęcie, realizm. Heglowskie rozumienie poznania zmysłowego, (w:) „Kultura i Wartości”, nr 26/2018, wyd. UMCS Lublin 2018.

Ciemna strona myślenia – recenzja książki: P. Trawny, Heidegger i mit spisku żydowskiego, wyd. PWN, Warszawa 2017, (w:) “Kultura i Wartości”, nr 21/2017, wyd. UMCS, Lublin 2017.

Transcendentalizm Kanta a problem konceptualizmu we współczesnej filozofii percepcji, (w:) “Kultura i Wartości”, nr 15/2015, wyd. UMCS, Lublin 2015.

Teoria danych zmysłowych A. J. Ayera i jej aporie, (w:) „Studia Philosophica Wratislaviensia”, vol. VIII, 3/2013, Wrocław 2013.

Libertariańska koncepcja “self-ownership” wobec zagadnienia dopuszczalności stosowania przymusu, (w:) Oblicza wolności. Od klasycznego liberalizmu do libertarianizmu, (red. T. Słupik, St. Górka, G. Szewczyk), wyd. UŚ, Katowice 2012.

Locke’owskie pojmowanie przestrzeni a treść percepcji, (w:) “Analiza i Egzystencja” nr 17/2012, wyd. USZ, Szczecin 2012.

Racjonalność i transcendencja – recenzja książki: A. Szwed, Rozum wobec chrześcijańskiego objawienia. Kant, Hegel, Kierkegaard, wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2011, (w:) “Ethos”, nr 1-2 (97-98), wyd. KUL, Lublin 2012.

Aktualność hipotetycznego realizmu J. Locke’a w filozofii percepcji, (w:) Filozofia XVII wieku. Twórcy, problemy, kontynuacje, (red. J. Żelazna), wyd. UMK, Toruń 2011.

Tezy o Marksie. Z punktu widzenia libertarianizmu (w:) „Edukacja Filozoficzna”, vol. 52/2011, wyd. UW, Warszawa 2011.

Otwartość, dwuznaczność, autentyczność. Casus Heideggera, (w:) „Ruch Filozoficzny”, t. LXVIII, nr 2/2011, wyd. UMK, Toruń 2011.

Hegel a współczesna filozofia libertarianizmu, (w:) „Słupskie Studia Filozoficzne”, nr 10/2011, wyd. AP, Słupsk 2011.

Podmiotowość wobec metafizycznych ram pola percepcji (w:)  Współczesne refleksje wokół kartezjańskiej wizji podmiotu, (red. A. Pobojewska), wyd. AHE Łódź 2011.

Percepcja jako synteza a problem przedmiotu (w:) Percepcja. Między estetyką a epistemologią (red. R. Konik, D. Leszczyński), Bibliotheca SPW, Wrocław 2010.

Kategoria „self-ownership” a problem podmiotowości w libertarianizmie, (w:) Libertarianizm. Teoria, praktyka, interpretacje, wyd. UMCS Lublin 2010.

Doświadczenie a realizm w filozofii percepcji Hegla, (w:) „Principia” t. LI-LII/2009, wyd. UJ Kraków 2009.

Kantowska metafizyka percepcji, (w:) „Analiza i Egzystencja” nr 9/2009, wyd. USZ Szczecin 2009.

Percepcja i jej przedmiot a problem metafizyki. Zarys zagadnienia, (w:) „Edukacja Filozoficzna“ nr 47/2009, wyd. UW Warszawa 2009.

Krytyka czystego rozumu a problem możliwości metafizyki,  (w:) Racjonalność teoretyczna i praktyczna, (red. H. Jakuszko), „Annales UMCS“, vol. XXX, Sect. I, Lublin 2005 (wyd. 2007).

Wolność i własność jako kategorie podmiotowości człowieka w filozofii libertarianizmu, (w:) Uwarunkowania przedsiębiorczości. Aspekty ekonomiczne i antropologiczno – społeczne, (red. K. Jaremczuk), Tarnobrzeg 2006.

Problemy z pojęciem istnienia w filozofii transcendentalnej I. Kanta, (w:) „Principia“ t. XLIII-XLIV 2005/2006, Wyd. UJ Kraków 2006.

Problem różnicy ontologicznej w późnej filozofii Martina Heideggera, (w:) Idee i ludzie demokracji, „Colloquia Communia“, (red. J. Mizińska), 1/74, Toruń 2003.

Status rozumu wobec istnienia, (w:) Dylematy racjonalności. Między rozumem teoretycznym a praktycznym, (red. Z. J. Czarnecki) Lublin 2001.

Zagadnienie relacji: Byt-Istnienie w Heglowskiej „Nauce logiki“ na tle metafizycznej tradycji, (w:) Rekonesanse filozoficzne. Człowiek, wartości, historia, (red. H. Jakuszko, S. Jedynak, A. Zachariasz, J. Zdybel), Lublin 1999.

Podmiotowość, uprzedmiotowienie, alienacja, (w:) Studia nad ideą podmiotowości człowieka, (red. Z. J. Czarnecki), Lublin 1999.