Filozofia nowożytna

 I. Zajęcia z „Filozofii Nowożytnej”, prowadzone przeze mnie w II semestrze dotyczą filozofii XVIII i XIX wieku. Obejmują zatem transcendentalizm I. Kanta, idealizm niemiecki (Fitchte, Schelling, Hegel), okres bezpośrednich reakcji na heglizm oraz stanowiska Comte’a, Schopenhauera i Kierkegaarda.

II. Oto zestaw zagadnień i literatura omawiana na ćwiczeniach (format Word) [pobierz].

III. Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest przede wszystkim znajomość literatury źródłowej, podanej w zestawie. Studenci winni także zapoznać się z licznymi opracowaniami na temat omawianych stanowisk. Zaliczenie na ocenę jest wypadkową aktywności na zajęciach i jakości wypowiedzi. Mile widziana jest również krytyczna analiza poznawanych koncepcji i ujęcie ich na szerszym, historyczno – problemowym tle.

IV. Studenci II-go roku filozofii są zobowiązani do napisania pracy semestralnej z wybranego przez siebie tematu, dotyczącego oczywiście filozofii nowożytnej. Można napisać ową pracę z zagadnień omawianych w I semestrze (u prowadzącej – prof. dr hab. Honoraty Jakuszko) lub w II semestrze (u mnie). Nie lubię proponować tematów prac – liczę na indywidualne wybory, będące wyrazem Państwa faktycznych zainteresowań filozofią. Formuła pracy może mieć różnoraki charakter – może być bardzo ogólna (np. “Główne zagadnienia filozofii J. G. Fichtego”), może tez być dość szczegółowa (np. “Dynamiczna struktura naczelnej zasady u Fichtego”), może także być analityczno – porównawcza (np. “O różnicach w pojmowaniu wolności u Kanta i Fichtego”). Wybór owej formuły zależy od Państwa zaangażowania w problematykę i stopnia zaawansowania własnego rozwoju filozoficznego. Mile widziane są także uwagi własne autora/autorki pracy.

V. Praca winna liczyć minimum 10 stron znormalizowanego tekstu (format A-4, czcionka pt. 11-12, odstęp wiersza 1,5 linii) wraz z dolnymi przypisami i bibliografią na końcu. Sposób cytowania znajduje się tutaj [Sposob cytowania]. Prace muszą być w 100% autorskie – ściągnięte z książek, stron www czy innych źródeł będą odrzucane. Proszę też zwrócić uwagę na styl pisania i błędy ortograficzne (!!!), które niestety często się zdarzają.

VI. Termin składania prac semestralnych pisanych pod moim kierunkiem to koniec maja. Zatem osoby, które zdecydują się pisać u mnie winny skonsultować wcześniej wybrany temat, zakres problemów oraz przynieść roboczą wersję napisanej pracy na 2-3 tygodnie przed upływem ostatecznego terminu. To dość ważne, bo pierwsze wersje prac są zazwyczaj do poprawki, a nie przyjmuję prac po terminie. Prace, które wymagają korekty należy oczywiście poprawić, lecz nie akceptuję przynoszenia „w nieskończoność” coraz to nowych wersji pracy.

VII. W przypadku pytań, wątpliwości czy (mam nadzieję) potrzeby podyskutowania o filozofii – zapraszam na konsultacje lub proszę o kontakt e-mail.