Seminarium RRR - Kognitywizm

III Seminarium Kognitywistyczne
Lublin, 19-20 maja 2005


   Szanowni Państwo,

Zakład Języka Angielskiego Instytutu Anglistyki
oraz
Zakład Logiki i Metodologii Nauk Instytutu Filozofii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

organizują w dniach 19-20 maja 2005 w Lublinie
III Seminarium serii wydawniczej "RRR - Kognitywizm"

EMPATIA - kategoria kulturowa, językowa i kognitywistyczna

   W ramach Seminarium przewidziana jest prezentacja referatów i komunikatów na temat kategorii empatii w językoznawstwie, psychologii, filozofii i antropologii. Teksty referatów opublikowane zostaną w kolejnym tomie serii "RRR - Kognitywizm".

       Empatia jest zdolnością wczuwania się w czyjąś sytuację, w czyjeś motywy, sposoby rozumienia; jest zdolnością umożliwiającą przypisanie przedmiotowi empatii określonych treści poznawczych, emocjonalnych, moralnych czy estetycznych. Jest zdolnością rozumienia innych pod względem: kulturowym, wiekowym, genderowym, rasowym. Mamy z nią do czynienia nie tylko wtedy, gdy staramy się wczuć w czyjeś sposoby działania, ale także wtedy, gdy nadajemy sens (znaczenie) obiektom świata kultury, a nawet, zdaniem niektórych, gdy wczuwamy się w przedmiot (np. bycie częścią przęsła mostu).
       Tradycyjne pojęcie empatii zazwyczaj mocno jest związane z subiektywistycznym ujmowaniem różnych aspektów drugiego podmiotu. W innych z kolei ujęciach empatia jest sposobem obiektywizacji i intersubiektywizacji tych aspektów. Stosuje się ją jako metodę dostępu lub określania niedanych bezpośrednio innym podmiotom treści przeżyć, pragnień, emocji przedmiotu empatii. Istniejąca czasami niechęć do empatii jako kategorii humanistyki wynikała m.in. z pojmowania jej jako rodzaju ekspresji, która dopiero w następnym kroku musiała zostać poddana intelektualizacji i uabstrakcyjnieniu, by spełniać owocnie rolę ogólniejszej kategorii teoretycznej. Czasami traktowana jest jedynie jako metoda symulacji badanych stanów przedmiotu empatii, bez zakładania możliwości ich obiektywizowania czy spełniania warunku intersubiektywności.
       Chcemy, by powyższe uwagi stanowiły schematyczny punkt wyjścia do rozważań i analiz, jakie powinniśmy podjąć w trakcie kolejnego, III Seminarium RRR-Kognitywizm.
       Zamierzonym celem Seminarium są próby określenia sposobów rozumienia tej kategorii, ocena jej metodologicznej skuteczności, wskazanie zakresu stosowalności. Tematyka III Seminarium dotyczyć powinna zarówno problemów epistemologicznych, ontologicznych oraz metodologicznych kategorii empatii, jak i różnych sposobów jej zastosowań w poszczególnych dyscyplinach (antropologii kulturowej, językoznawstwie, teorii literatury, estetyce, socjologii, w badaniach nad sztuczną inteligencją itd.). Szczególna uwaga skupić się powinna na określeniu doniosłości kategorii empatii na gruncie dyscyplin wchodzących w skład kognitywistyki (nauk o poznawaniu) wraz z próbą ustalenia podstaw służących rozróżnieniu empatii jako zjawiska poznawczego oraz jako metody badawczej.


   Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w naszym Seminarium. Przewidywany czas referatu: 20 min + 10 min., komunikatu: 10 min.

Propozycje referatów prosimy zgłosić do końca lutego wraz z podaniem tematu lub problematyki.
Organizatorzy nie zapewniają noclegów ani wyżywienia.
Miejsce obrad: Siedziba Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, plac Litewski 2 (zobacz mapę)

PROGRAM KONFERENCJI

Czwartek, 19 maja 2005r
09:15 - 11:20
 • Otwarcie konferencji
 • Piotr Francuz, Rozumienie i empatia w psychologii poznawczej
 • Piotr Markiewicz, Empatia-kognitywna sztuczka samolubnego mózgu
 • Marcin Miłkowski, Empatia contra teoria analogii
 • Wioletta Dziarnowska, Rodzaje umysłów a rodzaje empatii
KAWA
11:50 - 14:00
 • Andrzej Klawiter, Fenomenologiczne ujęcie empatii
 • Robert Piłat, Czy empatia opiera się na współkonstytucji pewnego przedmiotu intencjonalnnego?
 • Tomasz Komendziński, Empatia i enaktywizm. Między "motorycznym szowinizmem" a "neuronalną hermeneutyką"
OBIAD
15:30 - 17:00
 • Piotr Brzozowski, Empatia w kontekście wartości i postaw
 • Elżbieta Tabakowska, Empatia w pracy tłumacza
 • Jarosław Płuciennik, Empatia i kreacyjność. Wokół indywidualizmu nowożytnego w wieku XVIII i kognitywistyki wieku XXI
 • Anna Kędra-Kardela, Empatia w tekście narracyjnym
KAWA
17:30 - 19:00
 • Andrzej Pawelec, Empatia a problem innych umysłów
 • Bartłomiej Świątczak, Teoria i symulacja. Filozoficzna próba wyjaśnienia zjawiska empatii
KOLACJA

Piątek, 20 maja 2005r
09:00 - 11:30
 • Marek Kasperski, Kiedy komputery będą odczytywać ludzkie emocje i na nie odpowiadać?
 • Andrzej Kapusta, Empatia i granice rozumienia w świetle psychopatologii
 • Dawid Wiener, System empatyczny: próba kognitywnej charakterystyki procesów empatycznych z uwzględnieniem aspektów psychopatologicznych (autyzm i schizofrenia)
 • Katarzyna Paprzycka, Jak teorię teorii można odróżnić od modelu modelu
KAWA
12:00 - 14:30
 • Aleksandra Derra, Zasada życzliwości - empatia językowa
 • Kamila Turewicz, Empatia intelektualna a semantyka modalna
 • Anna Pajdzińska, Czy Polakom obca jest empatia?
 • Jakub Bielak, Ideologia a język. Wzbudzanie empatii poprzez użycie konstrukcji dzierżawczej
OBIAD
16:00 - 17:30
 • Przemysław Nowakowski, Empatia jako metoda badawcza: o roli metod dwuosobowych w badaniach nad świadomością
 • Piotr Kołodziejczyk, Implementacja empatii w sztucznych systemach poznawczych
 • Arakdiusz Chądzyński, Fenomen stanu psychicznego Drugiego-geneza pasywna czy aktywna
KAWA
18:00 - 19:00
 • Piotr Markiewicz, Empatia w kognitywnej teorii filmu
 • Maciej Rajewski, Empatia w antropologii
 • Henryk Kardela, Empatia w analizie kognitywnej
 • Zbysław Muszyński, Empatia, symulacja i metareprezentacja

UWAGA:
Uczestników, którzy zwrócili się do organizatorów o pomoc w znalezieniu noclegów, informujemy, że pokoje zostały zarezerwowane w hotelu "Polonia", ulica Pogodna 36 (boczna Drogi Męczenników Majdanka), tel. (081) 744 86 23, (081) 744 8631-32.Adresy kontaktowe:
henkar@klio.umcs.lublin.pl
zmuszyn@ramzes.umcs.lublin.pl
maciej_rajewski@yahoo.com

Z poważaniem,
Prof. dr hab. Henryk Kardela
Dr hab. Zbysław Muszyński
Dr Maciej Rajewski» strona główna «