Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/bib/public_html/core/utf8/UTF8.php on line 61

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/bib/public_html/core/file/FILE.php on line 88
WFIS-BASE

WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Przywództwo emocjonalne: zagrożenie czy szansa? próba analizy. 2009. Kraków: Grupa Naukowa Pro Futuro. September 17—19 2009ISBN 978-83-927762-1-5. 
Added by: Monika Baczewska-Ciupak (19 Feb 2013 00:05:50 Europe/Warsaw)   Last edited by: Monika Baczewska-Ciupak (19 Feb 2013 00:31:55 Europe/Warsaw)
Resource type: Proceedings
Peer reviewed
ID no. (ISBN etc.): ISBN 978-83-927762-1-5
BibTeX citation key: anon2009a
View all bibliographic details
Categories: General
Keywords: charyzma, emocje, humanizacja pracy, inteligencja emocjonalna, przywództwo, przywództwo bez władzy, przywództwo naturalne, świadomość emocjonalna, teorie przywództwa odwołujące się do emocji, wartości, wizja
Publisher: Grupa Naukowa Pro Futuro (Kraków)
Views: 5/670
Views index: 96%
Popularity index: 24%
Attachments   URLs   http://www.profutu ... CZEWSKA_MONIKA.pdf
Abstract
Przeobrażenia cywilizacyjno-kulturowe XXI wieku stworzyły potrzebę powstania nowych paradygmatów zarządzania. Przywództwo jest zjawiskiem złożonym i wielowymiarowym, a jego charakter ulega zmianom wraz z postępem globalizacji. Na przestrzeni ostatnich lat powstało wiele teorii w których uznano emocje za ważny czynnik w kształtowaniu i rozwoju kultury organizacji. Zwrócono przede wszystkim uwagę na relacje emocjonalne między przywódcami, a pracownikami oraz wskazano na dużą rolę inteligencji emocjonalnej i charyzmy w sprawowaniu władzy organizacyjnej. Ten szczególny styl zarządzania nazywany jest często przywództwem naturalnym lub przywództwem bez władzy. W niniejszym referacie dokonam analizy zagadnień dotyczących emocjonalnego aspektu przywództwa oraz ich oceny pod kątem zastosowania w zarządzaniu organizacją. Spróbuję także zastanowić się nad tym, czy przywództwo emocjonalne, jak twierdzą niektórzy badacze tego zjawiska, stanowi zagrożenie, czy wręcz przeciwnie – jest priorytetowym stylem zarządzania, mającym znaczny wpływ zarówno na wyniki biznesowe, jak i wzrost wartości niematerialnych we współczesnych organizacjach.

Civilization-cultural changes of twenty-first century have created a need for the establishment of a new management paradigms. Leadership is a complex and multidimensional phenomenon and its nature is changing with the progress of globalization. In recent years a number of theories was created in which the emotions was recognized as an important factor in shaping the culture and development of organization. Attention was drawn primarily to the emotional relationship between leaders and workers and pointed out the large role of emotional intelligence and charisma in the exercise of organizational power. This particular style of management is often called the primal leadership or leadership without authority. In this purpose I will examine issues concerning the emotional aspects of leadership and their evaluation for using in organization management. I will also try to consider, if emotional leadership, as some researchers say, poses a threat, or whether on the contrary – is a priority management style, which has a significant impact both on business results, as well as an increase in intangible assets in today's organizations.
Added by: Monika Baczewska-Ciupak  Last edited by: Monika Baczewska-Ciupak
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 56 | DB execution: 0.22433 secs | Script execution: 0.29683 secs