WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Kopciuch, L. (2013). Wiedza moralna w koncepcjach niemieckiej etyki fenomenologicznej. wybrane zagadnienia. In D. Leszczyński (Ed.), Wiedza (pp. 161–175). Wrocław: Wydawnictwo UWr. 
Added by: Leszek Kopciuch (08 Dec 2014 11:12:58 Europe/Warsaw)   
Resource type: Book Article
ID no. (ISBN etc.): ISSN 2082-5749
BibTeX citation key: Kopciuch2013b
View all bibliographic details
Categories: General
Creators: Kopciuch, Leszczyński
Publisher: Wydawnictwo UWr (Wrocław)
Collection: Wiedza
Views: 3/361
Views index: 65%
Popularity index: 16.25%
Attachments  
Abstract
Jakie zatem główne tematyczne poziomy można wyróżnić w problemie moralnej wie-dzy? Jest ich, jak sądzę, kilka.
1) Po pierwsze, należy zapytać o rodzaje wiedzy moralnej, odróżniając wiedzę, którą dysponuje zwykły człowiek, poruszający się i decydujący w konkretnych, „nieteoretycznych” sytuacjach życiowych oraz wiedzę „teoretyczną” – tę, której dostarcza refleksja aksjologiczna i etyczna, podejmowana w filozofii oraz innych dyscyplinach. Trzeba też podjąć namysł nad różnicami, które oddzielają wiedzę moralną od do innych rodzajów wiedzy przyrodniczej i humanistycznej.
2) Następnie należy zapytać o naturę aktów poznawczych, których efektem jest posia-danie wiedzy moralnej, skupiając się przede wszystkim na roli, jaką w jej konstruowaniu spełniają rozum i uczucia.
3) Następnie pojawia się pytanie o charakter przysługujący w ogóle zdaniom wypowia-danym w dyskursie moralnym: czy istnieją jakieś stany rzeczy, momenty, własności, które przysługują obiektom moralnym i są w tych zdaniach ujmowane, opisywane, nazywane, czy też funkcja języka moralnego i zdań moralnych jest tylko emotywna lub nakazowo-zakazowo-preskryptywna?
4) Następnie musi się pojawić pytanie o to, co i w jaki sposób staje się przedmiotem wiedzy moralnej. A dokładniej, które elementy sytuacji moralnej (np. wartość, powinność i obowiązek, hierarchie wartości, uwarunkowania realnej sytuacji, oczekiwane interesy i korzy-ści poszczególnych istot) są jej obiektem. Należałoby tu również zapytać o przedmiot wiedzy moralnej w kontekście Kantowskiego formalizmu, zwłaszcza, że etyka fenomenologiczna w swojej nazwie zawiera określenie „materialna” (w opozycji do Kantowskiej etyki formalnej).
5) Następnie trzeba wysunąć kwestię statusu owej wiedzy – m.in. jej subiektywnego lub intersubiektywnego charakteru, jej relatywności lub absolutności, jej charakteru uniwersalnego lub kulturowego.
6) Następnie pojawia się pytanie – dla refleksji etycznej niezwykle ważne – o relacje, które zachodzą pomiędzy osobową motywacja i działaniem a posiadaną przez osobę wiedzą moralną. Kwestia ta jest ważna nie tylko w kontekście żywych współcześnie sporów między stanowiskami internalistycznymi i eksternalistycznymi , lecz także w związku z konsekwen-cjami wynikającymi stąd dla rozstrzygnięcia pytania o ludzką wolność.
7) Kolejną wreszcie kwestią jest pytanie o możliwość skutecznego zastosowania roz-wiązań uzyskanych w teoretycznym dyskursie do konkretnych, indywidualnych i niepowta-rzalnych sytuacji, składających się na ludzkie życie.
Trzy z tych zagadnień są w szczegółowy sposób analizowane w artykule. A dokładniej mówiąc, będą to następujące zagadnienia: 1) pytanie o rodzaje wiedzy moralnej, sposób i warunki jej uzyskiwania, 2) pytanie o relatywność poznania i wiedzy moralnej oraz 3) pytanie o relację pomiędzy wiedzą moralną a motywacją i działaniem
Added by: Leszek Kopciuch  
Notes
słowa kluczowe: uzasadnianie, wiedza moralna, Nicolai Hartmann, Dietrich von Hildebrand, Max Scheler, Hans Reiner
Added by: Leszek Kopciuch  
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 53 | DB execution: 0.16482 secs | Script execution: 0.17964 secs