WFIS-BASE

WIKINDX Resources

Kopciuch, L. (2013). Uzasadnianie w etyce – wybrane zagadnienia (z historii materialnej etyki wartości). In D. Leszczyński & M. Rosiak (Eds), Świadomość, świat, wartości. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu w 90. rocznicę urodzin (pp. 95–105). Wrocław: Oficyna Naukowa PFF. 
Added by: Leszek Kopciuch (08 Dec 2014 11:39:37 Europe/Warsaw)   
Resource type: Book Article
BibTeX citation key: Kopciuch2013g
View all bibliographic details
Categories: General
Creators: Kopciuch, Leszczyński, Rosiak
Publisher: Oficyna Naukowa PFF (Wrocław)
Collection: Świadomość, świat, wartości. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu w 90. rocznicę urodzin
Views: 3/366
Views index: 66%
Popularity index: 16.5%
Attachments  
Abstract
Pytanie o rodzaje i sposoby uzasadniania w etyce może obejmować różne kwestie. Pierwsza to problem pochodzenia wiedzy o wartościach. Druga to zagadnienie sposobu, w jaki uzasadnia się konkretną normy postępowania w określonych, szczegółowych sytuacjach. Kwestia trzecia to pytanie o kryteria umożliwiające rozstrzygnięcie rozbieżności oraz konfliktów etycznych. Kwestia czwarta to problem kryterium, w oparciu o które możemy wchodzące w rachubę postawy wzgl. postępowanie potraktować w ogóle jako postawy oraz postępowanie o charakterze moralnym (odróżniając je tym samym od postaw oraz postępowania moralnie obojętnego). Na przykładzie samego tylko wyliczenia tych różnych pytań widać już, że w ramach ogólnego pytania o uzasadnienie etyczne pojawiają się zarówno kwestie epistemologiczne, ontologiczne, ściśle etyczne, jak i ogólne zagadnienia aksjologiczne.
Zarazem trzeba pamiętać, że wymienione pytania to jedynie wybrane przykłady, choć już one pokazują, iż nasuwająca się od razu – być może – interpretacja, że w pytaniu o sposób uzasadniania w etyce idzie po prostu o pytanie o to, co jest dobre, a co złe – przez co samo pytanie jest zrozumiałe, jasne i jednoznaczne – byłaby nie do utrzymania. Tym bardziej, że najprawdopodobniej, gdyby uwzględnić całe bogactwo stanowisk występujących w dotychczasowej tradycji refleksji etycznej i aksjologicznej, wyłoniłyby się jeszcze kolejne wersje odmiennych zagadnień. Jest tak również dlatego, że przemiany, pociągające za sobą konieczność formułowania racji uzasadniających, dokonują się także w dziedzinie samej kulturowej i indywidualnej wrażliwości aksjologicznej, jak również w obszarze etosu.
Zauważmy następnie, że kwestia etycznego uzasadnienia pojawia się zwykle w dwóch możliwych kontekstach. Z jednej strony nabiera ona wagi w kontekście zderzenia się tego, co moralne ze sferą tego, co niemoralne, tego, co dobre z tym, co złe. Z drugiej jednak strony, występuje ona również w kontekście rozbieżności pomiędzy kulturami i cywilizacjami – pojawia się wówczas opozycja tego, co nasze i tego, co obce, tego, co zasadne – bo nasze, oraz tego, co niezasadne – bo obce.
Added by: Leszek Kopciuch  
wikindx 5.2.beta 1 ©2017 | Total resources: 302 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: American Psychological Association (APA) | Database queries: 54 | DB execution: 0.14893 secs | Script execution: 0.16324 secs