Academic CV, publications…

Krótki życiorys naukowy:

Urodziłem się 16.05 w Lublinie. Ukończyłem z wyróżnieniem studia w dziedzinie fizyki teoretycznej. Przez ostatnie dwa lata studiowałem programem indywidualnym pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Białkowskiego z UW, który był także promotorem mojej pracy magisterskiej poświęconej fizyce cząstek elementarnych, a dokładnie teorii kwarków – chromodynamice kwantowej. Od 1982 r. pracuję w Zakładzie Logiki i Filozofii Nauki Instytutu Filozofii UMCS w Lublinie.

Początkowo interesowałem się metodologią nauk, także formalną (publikacje 1 i 2), lecz wkrótce zainteresowania moje skoncentrowały się na problematyce realizmu w filozofii nauki, przede wszystkim fizyki. W 1985 r. wygłaszając referat na 10 Sympozjum Wittgensteinowskim w Kirchbergu, Austria (publikacja 3) zetknąłem się z pracami Nancy Cartwright, Iana Hackinga oraz Bas C. van Fraassena. Znaczeniu poglądów tych autorów dla problematyki realizmu oraz konfrontacji ich stanowisk poświęcone było moje następne wystąpienie na tej konferencji, w rok później (publikacja 4) oraz referat na Oxford Inter-University Course in the Philosophy of Science, Dubrovnik („publikacja” 5) oraz kolejne artykuły z listy publikacji. W tym czasie nawiązałem kontakt z profesorem Newtonem-Smithem z Oxfordu, którego wnikliwa analiza różnych stanowisk realistycznych wywarła wpływ na moje własne dociekania oraz zacząłem uczęszczać na seminaria prowadzone przez prof. Władysława Krajewskiego w IF UW.

Kontakt i wymiana myśli z samym Profesorem oraz innymi bardzo życzliwie nastawionymi uczestnikami Seminariów, a przede wszystkim wnikliwe i pomocne uwagi mojej poźniejszej Pani Promotor, prof. Elżbiety Pietruskiej-Madej umożliwiły skonkretyzowanie moich dociekań w formie książki pod tytułem Realizm Iana Hackinga, a konstruktywny empiryzm Bas. C. van Fraassena (publikacja 8). Książka ta stanowiła zarazem moją rozprawę doktorską, którą obroniłem w 1992 r. na Wydziale Filozofii UW.

Mniej więcej w tym samym czasie nawiązałem kontakt z wywodzącym się także ze środowiska warszawskiego, filozofem prof. Janem Żytkowem, wówczas już wybitnym badaczem pracującym w USA, zajmującym się komputerowymi systemami odkryć naukowych — dziedziną leżącą na pograniczu sztucznej inteligencji i filozofii nauki. Dzięki spotkaniom podczas Jego wizyt w Polsce oraz bardzo częstej korespondencji elektronicznej miałem możność rozwijania swoich zainteresowań w nowej dziedzinie, zapoznania się na bieżąco z osiągnięciami i publikacjami badaczy skupionych wokół Herberta Simona, tak od strony metodologicznej czy filozoficznej, jak i nieco bardziej technicznej. To ostatnie było konieczne dla zrozumienia istoty i konsekwencji filozoficznych „programu Simona”, wymagało jednak poznania zasad programowania w języku LISP, wówczas dostępnego jedynie na platformach unixowych, a więc instalacji właśnie pojawiającego się darmowego systemu Linux.

Wyniki swoich dociekań na temat filozoficznych i metodologicznych aspektów systemów odkryć oraz ich znaczenia dla sporu o racjonalność odkrycia naukowego przedstawiłem w materiałach X Ogólnopolskiego Zjazdu Filozoficznego, Toruń, 1995 (publikacja 13), choć referatu nie mogłem wygłosić z przyczyn zdrowotnych. Tym zagadnieniom są także poświęcone moje publikacje 14, 16 i 17.

Jednocześnie dostrzegłem znaczenie niektórych systemów odkryć dla problemu realizmu w filozofii nauki. Dałem temu wyraz w referacie wygłoszonym na International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Kraków, 1999 („publikacja” 15) wystąpieniu na sympozjum ogólnopolskim „Filozofia wobec XXI wieku”, Nałęczów, 2002 (publikacja 19) oraz artykule opublikowanym w Minds and Machines (publikacja 18). Prace te nawiązują do fizyki cząstek elementarnych, a więc zagadnień, którymi zajmowałem się w pracy magisterskiej.

Podsumowaniem moich dociekań w dziedzinie osiągnięć systemów odkryć naukowych, nie tylko tych wywodzących się z tradycji Simona, jest książka pt. Filozoficzne i metodologiczne aspekty komputerowych systemów odkryć naukowych (publikacja 20), która stanowiła także przewodu habilitacyjnego zakończonego w czerwcu 2007.

Jestem organizatorem i od 1992 roku kierownikiem Pracowni Komputerowej Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, gdzie od wielu lat wdrażam wolne oprogramowanie oparte na systemie Linux.

Prowadzę między innymi zajęcia z podstawowych problemów i metod programowania w sztucznej inteligencji, filozofii Internetu – również w języku angielskim. Wielokrotnie, za moje zajęcia, otrzymywałem w rankingach studenckich pierwsze miejsce na Wydziale.

 

Short academic CV:

I was born on 16.05 in Lublin. I graduated with honors from theoretical physics field. For the last two years I studied an individual program under the guidance of prof. dr hab. Grzegorz Białkowski from the University of Warsaw, who was also the supervisor of my master’s thesis on elementary particle physics, and specifically the quark theory – quantum chromodynamics. Since 1982 I have been working at the Department of Logic and Philosophy of Science at the Institute of Philosophy at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.


Initially, I was interested in the methodology of sciences, including formal (publications 1 and 2), but soon my interests focused on realism in the philosophy of science, primarily physics. In 1985, while giving a speech at the 10th Wittgenstein Symposium in Kirchberg, Austria (publication 3), I came across the work of Nancy Cartwright, Ian Hacking and Bas C. van Fraassen. The importance of these authors’ views on the issue of realism and the confrontation of their positions was devoted to my next speech at this conference, a year later (publication 4) and a paper at the Oxford Inter-University Course in the Philosophy of Science, Dubrovnik (“publication” 5) and subsequent articles from the list of publications. At that time, I made contact with Professor Newton-Smith from Oxford, whose careful analysis of various realistic positions had an impact on my own research and began attending seminars led by prof. Władysław Krajewski at IF UW.
Contact and exchange of thoughts with the Professor himself and other very sympathetic participants of the seminars, and above all the insightful and helpful remarks of my later Mrs. Promoter, prof. Elżbieta Pietruska-Madej made it possible to concretize my research in the form of a book titled Realism of Ian Hacking and constructive empiricism of Bas. C. van Fraassen (publication 8). This book was also my doctoral dissertation, which I defended in 1992 at the Faculty of Philosophy of the University of Warsaw.Around the same time, I made contact with the philosopher prof. Jan Żtkowem, already an outstanding researcher working in the US, dealing with computer systems of scientific discoveries – a field lying on the border between artificial intelligence and the philosophy of science. Thanks to the meetings during his visits to Poland and very frequent electronic correspondence, I had the opportunity to develop my interests in a new field, get acquainted with the achievements and publications of researchers gathered around Herbert Simon, from a methodological or philosophical point of view, as well as a bit more technical. The latter was necessary to understand the essence and philosophical consequences of the “Simon program”, but required learning the principles of programming in LISP, then only available on Unix platforms, and thus installation of the free Linux system just emerging.I presented the results of my research on the philosophical and methodological aspects of discovery systems and their significance for the dispute over the rationality of scientific discovery in the materials of the 10th National Philosophical Congress, Toruń, 1995 (publication 13), although I could not deliver the paper for health reasons. My publications 14, 16 and 17 are also devoted to these issues.At the same time, I noticed the importance of some discovery systems for the problem of realism in the philosophy of science. I expressed this in a paper delivered at the International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Krakow, 1999 (“publication” 15), a speech at the national symposium “Philosophy towards the 21st Century”, Nałęczów, 2002 (publication 19) and an article published in Minds and Machines (publication 18). These works refer to elementary particle physics, i.e. the issues I dealt with in my master’s thesis.A summary of my research in the field of the achievements of scientific discovery systems, not only those derived from Simon’s tradition, is the book Philosophical and methodological aspects of computer systems of scientific discoveries (publication 20), which also constituted the habilitation thesis completed in June 2007.I am the organizer and since 1992 the head of the Computer Laboratory of the Faculty of Philosophy and Sociology at UMCS, where I have been implementing free Linux-based software for many years.

I teach classes on basic problems and programming methods in artificial intelligence, the philosophy of the Internet – also in English. Many times, for my classes, I received first place at the Faculty in student rankings.