Psychologia ewolucyjna w poszukiwaniu filogenetycznych przyczyn zaburzeń psychicznych

Już w środę, 27.03, będziemy mieli okazję spotkać się z dr Marcinem Rządeczką i posłuchać jego referatu pod tytułem „Psychologia ewolucyjna w poszukiwaniu filogenetycznych przyczyn zaburzeń psychicznych”.

Spotkanie odbędzie się w czytelni WFiS o godzinie 13.00.

Poszukiwanie przyczyn zaburzeń psychicznych oprócz oczywistych korzyści terapeutycznych jest też bez wątpienia doskonałym sposobem na pogłębienie zrozumienia prawidłowego przebiegu procesów poznawczych. Psychiatria i psychologia kliniczna są niewątpliwie dyscyplinami, których kognitywistyka nie może ignorować. Dyscypliny te są jednak wysoce heterogeniczne pod względem metodologicznym i ze zrozumiałych względów bardziej skupione na swej funkcji terapeutycznej niż eksplanacyjnej. Na zmianę perspektywy badawczej wpłynąć może z dużym prawdopodobieństwem pojawienie się psychopatologii ewolucyjnej, która sięgając do teoretycznego zaplecza kognitywistyki, a w szczególności zaś do psychologii ewolucyjnej i neuronauk,  zaoferować może pewne spójne ramy teoretyczne pozwalające odpowiedzieć nie tylko na tak znaczące terapeutycznie pytania o przyczyny bliższe (proksymalne, ontogenetyczne), tj. przyczyny pojawienia się zaburzeń u konkretnych jednostek, lecz prezentuje również szkice wyjaśnień przyczyn dalszych (ultymatywnych, filogenetycznych), a więc przyczyn pojawienia i utrzymywania się pewnych zaburzeń psychicznych z perspektywy gatunkowej.

Celem referatu będzie szkicowa prezentacja osiągnieć psychopatologii ewolucyjnej w kontekście jej związku z pytaniami będącymi przedmiotem zainteresowań kognitywistyki. Omówione zostaną główne pojęcia i strategie eksplanacyjne po które sięga psychopatologia ewolucyjna, w tym np. plejotropia antagonistyczna, dobór apostatyczny czy tzw. koncepcja behawioralnego układu immunologicznego. Przedstawione zostaną również argumenty na rzecz poparcia tezy o potrzebie włączenia psychopatologii ewolucyjnej do nurtu badań kognitywistyki w celu ograniczenia sztywnej i trudnej do utrzymania opozycji norma vs. patologia na rzecz koncepcji płynnego spektrum fenotypów.

Zapraszamy!